औषध िव्यवस्था वभिागले भारतमा नर्मिाण भइरहेको कोभडि-१९ वरिुद्धको खोप ॅकोभसिल्डि’ लाई नेपालमा आपत्कालनि प्रयोगका लाग िअनुमत िदएिको छ । वभिागको शुक्रबार बसेको बैठकले खोपको आपत्कालनि प्रयोगका लाग िअनुमत िदएिको सूचना अधकिारी सन्तोष केसीले रातोपाटीलाई जानकारी दएि । योसँगै ॅकोभसिल्डि’ नेपालमा ...