औषध िव्यवस्था वभिागले भारतमा नर्मिाण भइरहेको कोभडि-१९ वरिुद्धको खोप ॅकोभसिल्डि’ लाई नेपालमा आपत्कालनि प्रयोगका लाग िअनुमत िदएिको छ । वभिागको शुक्रबार बसेको बैठकले खोपको आपत्कालनि प्रयोगका लाग िअनुमत िदएिको सूचना अधकिारी सन्तोष केसीले रातोपाटीलाई जानकारी दएि । योसँगै ॅकोभसिल्डि’ नेपालमा आपत्कालनि प्रयोगको अनुमत िपाउने पहलिो कोभडि-१९ वरिुद्धको खोप बनेको छ ।

अक्सफोर्ड वश्विवद्यिालय र एस्ट्राजेनेकाले नर्मिाण गरेको खोपको भारतको सेरम इन्सटिट्यिुटले उत्पादन गररिहेको छ । यस खोपको दुई डोज चार देख ि१२ हप्ताको अन्तरालमा लगाउनुपर्दछ ।

भारतमा पन ियो खोपले आपत्कालनि प्रयोगका लाग िअनुमत िपाइसकेको छ । शनबिारबाट भारतमा कोरोनावरिुद्धको खोप अभयिान सञ्चालन हुँदैछ ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *